Avgifter och villkor för hyra av lokal

Avgifter och villkor för hyra av lokal 2022

Gäller från och med 2022-01-01. Fastställt av Kulturnämnden 2021-11-25. Beslutet i sin helhet finns i Halmstad kommuns diarium.

Lokal Ordinarie hyra Reducerad hyra
  Per tillfälle
(max 8 timmar)
Per tillfälle
(max 4 timmar)
Per tillfälle
(max 8 timmar)
Per tillfälle
(max 4 timmar)
Klarasalen, Stadsbiblioteket Hela salen 2 800 kronor 1 600 kronor 1 400 kronor 800 kronor
Halva salen 1 400 kronor 800 kronor 700 kronor 400 kronor
Konferenslokal Elsa, Stadsbiblioteket 1400 kronor 800 kronor 700 kronor 400 kronor
Studierum, Stadsbiblioteket 600 kronor 300 kronor 300 kronor 150 kronor
Nissanscenen
Del av stadsbibliotekets publika yta, som uthyres under särskilda omständigheter
4 000 kronor 3 000 kronor 2 000 kronor 1 500 kronor
Bibliotekslokal - Vallås   400 kronor   200 kronor
Bibliotekslokal - Söndrum   400 kronor   200 kronor

Allmänna villkor för kulturnämndens lokaler

 1. Lokaler får bara användas i det syfte, under den tid och på de villkor som avtalats. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet.
 2. Hyran omfattar lokal i befintligt skick med ordinarie möblering och utrustning och ska återställas i ursprungligt skick. Ändring i lokal, inredning och utrustning i samband med ett arrangemang får bara ske efter överenskommelse med verksamheten.
 3. Hyresgästen ska känna till ordningsbestämmelser och regler för brandskydd och säkerhet. Information ges vid avtalsskrivande.
 4. Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på lokal, inredning och utrustning. Anmälan om eventuella fel och skador på lokaler, inventarier och utrustning ska omgående meddelas verksamheten. Verksamheten tar inget ansvar för eventuella skador eller stölder av användarens ägodelar och utrustning.
 5. Tid som inte utnyttjas och som inte avbokas minst en vecka före datum då arrangemanget ska äga rum, debiteras enligt gällande avgifter.
 6. Ersättningslokal eller ekonomisk ersättning vid förhinder att utnyttja bokad lokal kan inte ges i de fall orsaken ligger utanför nämndens möjlighet till påverkan.
 7. Kulturförvaltningens egen verksamhet har fri hyra av lokal, liksom den verksamhet som sker i direkt samarbete/samproduktion med kulturförvaltningen.
 8. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, kan skriva speciella avtal om fri eller reducerad hyra. Vid längre uthyrningsperioder anges pris enligt separat offert.
 9. Kulturnämnden, eller de som fått delegation av kulturnämnden, beslutar om tolkning av avgiften och hyresvillkoren.
 10. Kostnad för extra insatser av personal kan tillkomma.
 11. Timpris beräknas per påbörjad timme.
 12. Bokningar gjorda före 2021-12-31 debiteras enligt avgifter 2021.

Tillämpning för hyra av kulturnämndens lokaler

 1. Fri hyra av studierum på biblioteken för barn och ungdomar 0-20 år.
 2. Fri hyra av studierum på biblioteken för studenter mot uppvisande av studentlegitimation eller motsvarande, som visar att besökaren är student.

Övrigt

 1. Vid behov av extra personalinsatser till exempel tekniker debiteras en avgift á 450 kronor per timme (exklusive moms) per personal, per påbörjad timme. Minimidebitering 3 timmar.
 2. Vid uthyrning utöver ordinarie arbetstid eller då det krävs extra personal debiteras en timkostnad på 450 kronor per time (exklusive moms) per personal, per påbörjad timme.
 3. Extrastädning debiteras med faktisk kostnad, dock minst 1 000 kronor (exklusive moms).
 4. Kostnad för extra utrustning samt uthyrning av material som till exempel inhyrd teknik kan tillkomma.

Definitioner

 • Avgifter avser avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna. Exempel på avgifter är förseningsavgifter, tillfällig hyra av lokaler och dylikt. Samtliga avgifter anges exklusive moms, då dessa i de flesta fall är momsbefriade.
 • Priser syftar på de priser förvaltningen har på försäljning av material och varor till exempel från café, media och shop. Priser anges både exklusive och inklusive moms, för att det ska bli tydligare vilket pris kunden ska betala, samt hur stor intäkten blir för verksamheten.
 • Moms eller inte. All intern försäljning är momsfritt, det vill säga att samtliga priser till kommunens förvaltningar anges exklusive moms. Vid fakturering till externa kunder hänvisar vi till Skatteverkets hemsida samt till mervärdesskattelagen.
 • Föreningar definieras av Skatteverket som en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. Se även kommunens riktlinjer för bidrag till föreningar, beslutade av kommunfullmäktige 2009-09-24 § 71.
 • Reducerad hyra gäller lokalhyra (all verksamhet) för ideella föreningar, politiska föreningar och studieförbund, med verksamhet och/eller säte i Halmstads kommun samt för Halmstads kommuns förvaltningar.