Kapprumsbibliotek

Coronaviruset och covid-19: Begränsad service.

I Halmstads kommun finns en central överenskommelse mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Kulturförvaltningen kring högläsningssatsningen "Läs för mig - Kapprumsbibliotek". Detta med syfte att göra tillgången till kapprumsbibliotek likvärdig och tillgänglig för alla förskolor och avdelningar. Avsikten med kapprumsbiblioteken är att uppmuntra och inspirera vårdnadshavare att regelbundet läsa högt tillsammans med sina barn.

För tillgång till avtal gäller följande:

 • Förskolechef måste anmäla förskolans/avdelning intresse till Erica Eklöf som återkopplar och hänvisar till aktuellt bibliotek.
 • Förskolor som önskar ha kapprumsbibliotek bör ha en pedagog som deltagit i nätverken Boksamtal och textförståelse alternativt att förskolan använder Läslyftet som resurs i sitt språkutvecklingsarbete.
 • Varje förskola bör ha en person/ deltagande avdelning som ansvarar för kontakten med biblioteket. Kontaktbibliotekarien och kontaktpedagogen har huvudansvaret för kommunikation gällande kapprumsbiblioteket mellan förskola och bibliotek. Är någon ledig längre tid eller slutar ska ansvaret lämnas över till någon annan.

Avtalet innebär att förskolan:

 • Får tillgång till ett Kapprumslånekort
 • Kontinuerligt besöker biblioteket/bokbussen för att låna och lämna tillbaka böcker
 • Kontaktpedagogen kommer överens med kontaktbibliotekarien om man vill ha personligt stöd och hjälp vid bokurvalet
 • Ansvarar för att skylta böckerna med framsidan utåt (fronta böckerna)
 • Arbetar läsfrämjande i dialog med barn och vårdnadshavare
 • Att dess personal är läsande förebilder
 • Skapar och inspirerar till goda läsvanor och läsmiljöer
 • Skapar en rutin för information till vårdnadshavare och barn om lån och återlämning
 • Tillhandahåller ett enkelt lånesystem

Bibliotekets insats:

 • Tillhandahåller ett fräscht och aktuellt bestånd av bilderböcker, om möjligt och efter behov även på andra språk
 • Sköter omlån av böcker
 • Avsätter tid för hjälp och tips kring böcker när förskolan kommer och lånar till kapprumsbiblioteket
 • Ansvarar för att ha uppdaterade temaboktips för pedagogerna.

Resurscentrum Kärnhusets ansvar:

 • Har kontakt med förskolechefer på förskolor som önskar kapprumsbibliotek och anordnar vid behov nya utbildningar inom "Läs för mig" för att möjliggöra att alla förskolor som så önskar kan starta kapprumsbibliotek
 • Bistår med visst material till förskolorna (broschyrer, lånestickor, mm)

För mer information kontakta:

Erica Eklöf, Barn och ungdomsförvaltningen erica.eklof@halmstad.se
Ulrika Thorbjörnsson, Kulturförvaltningen ulrika.thorbjornsson@halmstad.se

Du har inte de roller som är nödvändiga för tillträde till denna portlet.

Translate